Klachtenprocedure

Jeugd over-winnen hecht waarde aan tevreden relaties. Waar mensen werken kunnen echter misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Indien u ontevreden bent over onze trainingen of anderszijds diensten, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten.

Contact met Jeugd over-winnen
Het bespreken van uw klacht kan in de eerste plaats in een gezamenlijk gesprek. Wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen met Jeugd over-winnen voor het maken van een afspraak.

Formele schriftelijke klacht
Als u geen gesprek wenst of uw probleem na een gesprek met Jeugd over-winnen niet is opgelost of als uw klacht zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, dan kunt u een formele schriftelijke klacht indienen.

Hoeveel tijd heeft u om uw klacht in te dienen?
U heeft zes maanden de tijd om uw klacht in te dienen. Deze zes maanden gaan in op het moment dat uw klacht ontstaat.

Waar kunt u uw klacht indienen?
U kunt uw klacht digitaal indienen door het sturen van de klacht naar:

info@jeugd-over-winnen.nl
T.a.v. Brigitte Lommers
Onder vermelding van ‘klacht’
In de klachtbrief dienen de volgende gegevens te worden beschreven:
– uw persoonlijke (contact)gegevens
– (een verkorte omschrijving van) uw klacht
– de datum van indiening van de klacht
– de naam van de training of dienst
– de datum van de training of  dienst

Wat gebeurt er met uw klacht?
Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. U ontvangt binnen twee weken een ontvangstbevestiging van uw klacht waarin de afhandeltermijn wordt vermeld.

Jeugd over-winnen
– vraagt u eventueel om meer informatie
– vraagt relevante derden eventueel om meer informatie
– beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van betrokken partijen
– neemt een definitief standpunt in
– informeert u zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk binnen zes weken na de ontvangstbevestiging van de klacht – schriftelijk en met redenen omkleed over dit standpunt. Indien de behandeling van de klacht niet binnen deze termijn kan worden afgerond, doet Jeugd over-winnen daarvan schriftelijk en met redenen omkleed mededeling aan u, onder vermelding van de termijn waarbinnen het oordeel over de klacht zal worden uitgebracht.

Registratie
Jeugd over-winnen zorgt voor een correcte registratie van uw klacht in de klachtenadministratie. Hierin worden de volgende gegevens geregistreerd:
– uw persoonlijke gegevens
– (een verkorte omschrijving van) uw klacht
– de datum van indiening van de klacht
– de naam van de medewerker(s) die op het moment van de klacht verantwoordelijk was (waren) voor uw zaak of zaken
– de naam van de training of dienst
– de datum van de training of  dienst
– de gevoerde correspondentie over de klacht
– de status van de klacht (in behandeling/afgehandeld)
– de eindbeoordeling van de klacht (gegrond/ongegrond)
– de datum en wijze van afhandeling van de klacht

Wij bewaren de administratie van uw klacht tot één jaar na afhandeling.